Spacery po Paczkowie i crpg "ENCASED" ...pl / en

in #pl2 months ago (edited)

Dzień z dużą ilością spacerów (11-12:30 ) potem chwila przerwy spacer do centrum i jeszcze wieczorem nad okoliczny zalew.
14919 kroków do 23:16

434654412_7931805786848586_563025966209344000_n.jpg

434683217_7931806090181889_6946576643707752364_n.jpg

434665374_7931806426848522_6108076309177366034_n.jpg

przeczytawszy krótki wpis o robieniu dobrych zdjęć z losowej strony internetowej - zrobiłem pierwsze makra - ogólnie spacer koło południa jak zwykle przerodził się w nadmiar fotografii (część drobna w wątku z dziś actifit).

Pozytywnie zaskoczyła mnie też nowa gra CRPG:

ENCASED

(nowa na moim wiekowym PC) udało się ją włączyć i działa płynnie. )
https://store.steampowered.com/app/921800/Encased_A_SciFi_PostApocalyptic_RPG/

ciekawy przypadek, kiedyś rozdawana dla kąt EPIC - fakt że wyprodukowało ją rosyjskie studio ( z Petersburga) spowodował negatywny spam niezasłużonych złych ocen stronie o grach.

https://www.gry-online.pl/gry/encased/z55556

Mechanika naprawdę złożona jak na rasowego cRPGa przystało, alternatywna historia świata kiedy przydarza się coś jak z Pikniku na skraju drogi Strugackich - w latach 70 tych - ale fenomen kopuły bada międzynarodowa grupa (legion badaczy) zaś my jesteśmy jednym z nowych rekrutów. Ogólnie to cieszę się, że wreszcie sprawdziłem czy pójdzie na moim sprzęcie. (to tytuł sprzed zaledwie 2-3 lat) ...

Zrobienie postaci psionika bez specjalnych umiejętności bojowych na razie daje w kość - ale sama gra jest obfita w postaci przykładowe i wiedziałem ze wiele z nich miało również dziwnie rozłożone punkty statystyk (dużo dziesiątek i jedynek równocześnie).

Dużo kombinuję jak poprawić jakość wpisów na HIVE co jak widać nie daje specjalnych rezultatów 😄 ...

ENGLISH :

A day with a lot of walks (11-12:30), then a short break, a walk to the center and in the evening to the local reservoir.

![434654412_7931805786848586_563025966209344000_n.jpg](https://files.peakd.com/file/peakd-hive/gwyddpel/EnmCg3UU2MDYk7KuK9gnoy6myqXLZJThBZaXV4zVRscafcd4bH9 uQpZcts6iCm6zuyy.jpg)

![434683217_7931806090181889_6946576643707752364_n.jpg](https://files.peakd.com/file/peakd-hive/gwyddpel/EnoK8C7HpdyUvSrjDLvRVSADpH1Q8GXrfu4ecADuop8mmDs2Mc rdrKuCyiqf18w1xSJ.jpg)

![434665374_7931806426848522_6108076309177366034_n.jpg](https://files.peakd.com/file/peakd-hive/gwyddpel/241QLz2AYmjAKnksSo2gpV4haT2cPAh2991JTXx2KC74LAcm xdup8RZNew9rK8s8AGjTY.jpg)

after reading a short entry about taking good photos from a random website - I made my first macros - generally, a walk around noon, as usual, turned into an excess of photos (a small part in today's actifit thread).

I was also positively surprised by the new CRPG game:

ENCASED

(new on my old PC) I managed to turn it on and it works smoothly. )
https://store.steampowered.com/app/921800/Encased_A_SciFi_PostApocalyptic_RPG/

interesting case, once given away for the EPIC angle - the fact that it was produced by a Russian studio (from St. Petersburg) resulted in negative spam of undeserved bad ratings on the gaming website.

https://www.gry-online.pl/gry/encased/z55556

The mechanics are really complex as befits a pure cRPG, an alternative history of the world when something like the Strugatsky Roadside Picnic happens - in the 1970s - but the dome phenomenon is being investigated by an international group (a legion of researchers) and we are one of the new recruits. Overall, I'm glad that I finally checked whether it will work on my device. (this is a title from only 2-3 years ago) ...

Creating a psionic character without special combat skills is a bit of a pain at the moment - but the game itself is full of sample characters and I knew that many of them also had strangely distributed stat points (a lot of tens and ones at the same time).

Sort:  

Congratulations @gwyddpel! You have completed the following achievement on the Hive blockchain And have been rewarded with New badge(s)

You published more than 500 posts.
Your next target is to reach 550 posts.
You made more than 100 comments.
Your next target is to reach 200 comments.
You got more than 200 replies.
Your next target is to reach 300 replies.

You can view your badges on your board and compare yourself to others in the Ranking
If you no longer want to receive notifications, reply to this comment with the word STOP

Check out our last posts:

Feedback from the April Hive Power Up Day
Hive Power Up Month Challenge - March 2024 Winners List
Be ready for the May edition of the Hive Power Up Month!